Download Yoruba Hymn Book
|

Download Yoruba Hymn Book

Here is an opportunity for you to download Yoruba Hymn free in pdf. I hope you will find this useful and remember to share with friends.

YORUBA HYMNS 

CONTENTS
Page:
1. Iwo to few a la o ma sin 2
2. Okan mi yin Oluwa logo 3
3. B’oruko Jesu ti dun to 4
4. Ko su wa lati ma ko orin ti igbani 5
5. Wa ba mi gbe 6
6. Fi iyin fun Jesu, Olurapada wa 7
7. Eje k’a f’inu didun 8


8. Emi ‘ba n’egberun ahon 9
9. E wole f’oba ologo julo 10
10. Gbogbo aye gbe Jesu ga 11
11. Okan mi yin Oba orun 12
12. Si o Olutunu Orun 13
13. Mimo, mimo, mimo olodumare 14
14. A f’ope f’Olorun 15
15. I gba mi d’owo Re 16
16. Elese e yipada 17
17. Aye si mbe! Ile Od’agutan 18
18. Wa s’odo Jesu, mase duro 19
19. Bi Kristi’ ti da okan mi nde 20
20. Bi mo ti ri, lai s’awawi 21
21. Olugbala gb’ohun mi 22
22. Oluwa emi sa ti gb’ohun Re 23
23. Isun kan wa to kun f’eje 24
24. Okan mi nyo ninu Oluwa 25
25. Ore ofe ohun 26
26. Irapada itan iyanu 27
27. Aleluya, Ija d’opin ogun si tan 28
28. B’elese s’owo po 29
29. Mo mo p#Oludande mi mbe 30
30. Mi si mi, Olorun 31
31. Itan iyanu t’ife 32
32. Jesu y’o gba elese 33
33. E yo n’nu Oluwa e yo 34
34. A segun ati ajogun ni a je 35IWO TO FE WA LA O MA SIN
1. I wo to fe wa la o ma sin titi
Oluwa Olore wa
Iwo to n so wa n’nu idanwo aye
Mimo, logo ola re

Baba, iwo l’a o ma sin
Baba, iwo l’a o ma bo
Iwo to fe wa l’a o ma sin titi
Mimo l’ogo ola re.
2. Iwo to nsure s’ohun t’a gbin s’aye
T’aye fi nrohun je o
Awon to mura lati ma s’oto
Won tun nyo n’nu ise re.

3. Iwo to nf’agan lomo to npe ranse
Ninu ola re to ga
Eni t’o ti s’alaileso si dupe
Fun ‘se ogo ola re

4. Eni t’ebi npa le ri ayo ninu
Agbara nla re to ga
Awon to ti nwoju re fun anu
Won tun nyo n’nu ise re.

5. F’alafia re fun ijo re l’aye
K’ore-ofe re ma ga;
k’awon eni tire ko ma yo titi
ninu ogo ise re. Amin.

OKAN MI YIN OLUWA LOGO
1. Okan mi yin Oluwa logo
Oba iyanu t’o wa mi ri
Un o l’agogo iyin y’aye ka
Un o si f’ife atobiju han

Oluwa, open i fun O
Fun ore-ofe t’o fi yan mi
Jowo dimimu titi dopin
Ki nle joba pelu re loke.

2. Bi eranko l’emi ba segbe
Bikose ti oyigiyigi ;
Lairotele l’Emi Mimo de
T’o f’ede titun si mi l’enu.

3. Ayo okan mi ko se rohin
Loro, losan, loganjo oru;
Gbat’Emi Mimo ti de ‘nu mi
Mo nkorin orun lojojumo

4. Jesu ti la mi loju emi
Mo si f’eti gbohun ijinle;
O nse faji ninu okan mi;
Kini mba fi fun Olugbala?

5. Em’o sogo ninu Oluwa
K’emi ma ba di alaimore;
B’o ti pe mi iyanu l’o je;
Awon angeli d’olufe mi.

6. Mo damure lati sin Jesu
Laifotape larin aye yi;
Nibikibi t’oba nto mi si
O daju ko ni jeki ndamu.

7. Bi mba pari ‘re-ije l’aye
Olugbala, ma je ki npofo;
Ni wakati na jeki ngbo pe
Bo sinu ayo ayeraye. Amin.

B’ORUKO JESU TI DUN TO
1. B’oruko Jesu ti dun to,
ogo ni fun Oruko Re
o tan banuje at’ogbe
ogo ni fun oruko Re

ogo f’oko Re, ogo f’oko Re
ogo f’oruko Oluwa
ogo f’oko Re, ogo f’oko Re
ogo f’oruko Oluwa

2. O wo okan to gb’ogbe san
Ogo ni fun oruko Re
Onje ni f’okan t’ebi npa
Ogo ni fun oruko Re

3. O tan aniyan elese,
Ogo ni fun oruko Re
Ofun alare ni simi
Ogo ni fun oruko Re

4. Nje un o royin na f’elese,
ogo ni fun oruko re
Pe mo ti ri Olugbala
Ogo ni fun oruka Re.


KO SU WA LATI MA KO ORIN TI IGBANI
1. Ko su wa lati ma ko orin ti igbani
Ogo f’olorun Aleluya
A le fi igbagbo korin na s’oke kikan
Ogo f’olorun, Aleluya!

Omo olorun ni eto lati ma bu s’ayo
Pe ona yi nye wa si,
Okan wa ns’aferi Re
Nigb’o se a o de afin Oba wa ologo,
Ogo f’olorun, Aleluya!

2. Awa mbe n’nu ibu ife t’o ra wa pada,
ogo f’olorun Aleluya!
Awa y’o fi iye goke lo s’oke orun
Ogo f’olorun, Aleluya!

3. Awa nlo si afin kan ti a fi wura ko,
ogo f’olorun Aleluya!
Nibiti a ori Oba ogo n’nu ewa Re
Ogo f’olorun, Aleluya!

4. Nibe ao korin titun t’anu t’o da wa nde
Ogo f’olorun Aleluya!
Nibe awon ayanfe yo korin ‚yin ti Krist;
Ogo f’olorun, Aleluya!. Amin


WA BA MI GBE
1. Wa ba mi gbe, ale fere le tan
Okunkun nsu, Oluwa ba mi gbe;
Bi oluranlowo miran ba ye
Iranwo alaini, wa ba mi gbe

2. Ojo aye mi nsare lo s’opin
Ayo aye nku, ogo re nwomi
Ayida at’ibaje ni mo n ri
‘wo ti ki yipada, wa ba mi gbe

3. Ma wa l’eru b’Oba awon oba
B’oninure, wa pelu ‘wosan Re?
Ki Ossi ma kanu fun egbe mi
Wa, ore elese, wa ba mi gbe.

4. Mo nfe O ri, ni wakati gbogbo
Kilo le swgun esu b’ore Re?
Tal’o le se amona mi bi Re?
N’nu ‘banuje at’ayo ba mi gbe

5. Pelu ‘bukun Re, eru ko ba mi
Ibi ko wuwo, ekun ko koro,
oro iku da? ‚segun isa da?
Un o segun sibe, b’iwo ba mi gbe.

6. Wa ba mi gbe, ni wakati iku,
Se ‘mole mi, si toka si orun
B’aye ti nkoja, k’ile orun mo
Ni yiye, ni kiku, wa ba mi gbe. Amin.

FI IYIN FUN JESU OLURAPADA WA
1. Fi iyin fun Jesu, Olurapada wa,
Ki aye k’okiki ife Re nla ;
Fi iyin fun ! eyin Angeli ologo,
F’ola at’ogo fun oruko re,
B’olu’agutan, Jesu y’o to omo Re
L’apa Re l’o ngbe won le l’ojojo
Eyin eniyan mimo ti ngb’oke Sion
Fi iyin fun pelu orin ayo

2. Fi iyin fun, Jesu Olurapada wa,
Fun wa, O t’eje Re sile, O ku
On ni apata, ati reti ‘gbala wa,
Yin Jesu ti a kan m’agbelebu;
Olugbala t’O f’ara da irora nla
Ti a fi ade egun de lori
Eniti a pa nitori awa eda
Oba ogo njoba titi laelae.

3. Fi iyin fun, Jesu Olurapada wa
Ki ariwo iyin gba orun kan
Jesu Oluwa njoba lae ati laelae,
Se l’oba gbogb’eyin alagbara
A segun iku; fi ayo royin na ka
Isegun re ha da, isa oku?
Jesu ye ko tun si wahala fun wa mo
‘tori O l’agbara lati gbala. Amin.

E JE J’A F’INU DIDUN
1. Eje k’a f’inu didun
Yin Oluwa Olore
Anu Re O wa titi
Lododo dajudaju

2. On nipa agbara Re
F’imole s’aye titun
Anu Re, O wa titi
Lododo dajudaju

3. O mbo gbogb’eda ‘laye
O npese fun aini won
Anu re, O wa titi
Lododo dajudaju

4. O bukun ayanfe Re
Li aginju iparun
Anu re O wa titi
Lododo dajudaju

5. E je k’a f’inu didun
Yin Oluwa Olore
Anu Re, O wa titi
Lododo dajudaju. Amin.

EMI ‘BA N’EGBERUN AHON
1. E mi ‘ba n’egberun ahon,
Fun ‘yin Olugbala
Ogo Olorun Oba mi
Isegun Ore Re.

2. Jesu t’o seru wa d’ayo
T’o mu banuje tan
Orin ni l’eti elese
Iye at’ilera.

3. O segun agbara ese
O da onde sile
Eje Re le w’eleri mo
Eje Re le w’eleri mo
Eje Re seun fun mi

4. O soro, oku gb’ohun Re
O gba emi titun ;
O niro binuje je y’ayo
Otosi si gbagbo

5. Odi, e korin iyin re
Aditi , gbohun Re
Afoju, Olugbala de,
Ayaro, fo f’ayo

6. Baba mi at’olorun mi,
Fun mi ni ‘ranwo Re
Ki nle ro ka gbogbo aye
Ola oruko Re. Amin.


E WOLE F’OBA, OLOGO JULO
1. E wole f’oba, Ologo julo
E korin ipa ati ife Re
Alabo wa ni at’eni igbani
O ngbe ‘nu ogo, Eleru ni iyin

2. E so t’ipa Re, e so t’ore Re
‘mole l’aso Re, gobi Re orun
Ara ti nsan ni keke ‘binu Re je
Ipa ona Re ni a ko si le mo

3. Aye yi pelu ekun ‘yanu Re
Olorun agbara Re l’oda won
O fi id ire mule, ko si le yi
O si f’okan se aso igunwa Re.

4. Enu ha le so ti itoju Re ?
Ninu afefe ninu imole
Itoju Re wa nin’odo ti o nsan
O si wa ninu iri ati ojo

5. Awa erupe aw’alailera
‘wo l’a gbekele, o ki o da ni
Anu Re rorun o si le de opin
Eleda, Alabo, Olugbala wa

6. ‘wo Alagbara Onife julo
B’awon angeli ti nyin O loke
Be l’awa eda Re, niwon t’a le se
A o ma juba Re, a o ma yin O. Amin.

GBOGBO AYE , GBE JESU GA
1. Gbogbo aye, gbe Jesu ga,
Angel’, e wole fun
E mu ade Oba Re wa,
Se l’Oba awon oba

2. E se l’Oba eyin Martyr,
Ti npe ni pepe Re
Gbe gbongbo igi Jese ga
Se l’Oba awon oba

3. Eyin iru omo Isreal’
Ti a ti rapada
E ki Eni t’ogba yin la
Se l’Oba awon oba

4. Gbogbo eniyan elese
Ranti ‘banuje yin
E te ‘kogun yin s’ese Re
Se l’Oba awon oba

5. Ki gbogbo orile ede
Ni gbogbo agbaye
Ki won ki, « Kabiyesile »
Se l’Oba awon oba

6. A ba le pel’awon t’orun
Lati ma juba Re
K’a bale jo jumo korin
Se l’Oba awon oba. Amin.

OKAN MI YIN OBA ORUN
1. Okan mi yin Oba orun
Mu ore wa sodo re
‘Wo ta wosan, t’a dariji
Tal’aba ha yin bi Re ?
Yin Oluwa, yin Oluwa
Yin Oba ainipekun

2. Yin fun anu t’o ti fi han
F’awon Baba ‘nu ponju
Yin L Okan na ni titi
O lora lati binu
Yin Oluwa, yin Oluwa
Ologo n’u otito

3. Bi baba ni O ntoju wa
O si mo ailera wa
Jeje l’o ngbe wa lapa Re
O gba wa lowo ota
Yin Oluwa, yin Oluwa
Anu Re, yi aye ka

4. Angel, e jumo ba wa bo
Eyin nri lojukoju
Orun, Osupa, e wole
Ati gbogbo agbaye
E ba wa yin, e ba wa yin
Olorun Olotito. Amin.


SI O OLUTUNU ORUN
1. Si o Olutunu Orun
Fun ore at’agbara Re
A nko, Aleluya

2. Si O, ife eni t’Owa
Ninu Majemu Olorun
A nko, Aleluya

3. Si O agbara Eni ti
O nwe ni mo, t’o nwo ni san
A nko, Aleluya

4. Si O, Oluko at’ore
Amona wa toto d’opin
A nko, Aleluya.

5. Si O, Eniti Kristi ran
Ade on gbogbo ebun re
A nko, Aleluya. Amin.


MIMO, MIMO, MIMO, OLODUMARE
1. Mimo, mimo,mimo, Olodumare
Ni kutukutu n’iwo O gbo orin wa
Mimo, mimo, mimo ! Oniyonu julo
Ologo meta, lae Olubukun

2. Mimo, mimo, mimo ! awon t’orun nyin
Won nfi ade wura won le ‘le yi ‘te ka
Kerubim, serafim nwole niwaju Re
Wo t’o ti wa, t’O si wa titi lae.

3. Mimo, mimo,mimo ! b’okunkun pa o mo
Bi oju elese ko le ri ogo re
Iwo nikan l’O mo, ko tun s’elomiran
Pipe ‘nu agbara ati n’ife.

4. Mimo, mimo, mimo ! Olodumare
Gbogbo ise Re n’ile l’oke l’o nyin O
Mimo, mimo, mimo ! Oniyonu julo
Ologo meta lae Olubunkun ! Amin.


A F’OPE F’OLORUN
1. A f’ope f’olorun
L’okan ati l’ohun wa
Eni s’ohun ‘yanu
N’nu eni t’araye nyo
‘gbat’a wa l’om’owo
On na l’o ntoju wa
O si nf’ebun ife
Se ‘toju wa sibe.

2. Oba Onib’ore
Ma fi w asile laelae
Ayo ti ko l’opin
On ‘bukun y’o je ti wa
Pa wa mo n’nu ore
To wa, gb’a ba damu
Yo wa ninu ibi
L’aye ati l’orun

3. K’a f’iyin on ope
F’Olorun, Baba, Omo
Ati Emi mimo
Ti O ga julo lorun
Olorun kan laelae
T’aye at’orun mbo
Be l’o wa d’isiyi
Beni y’o wa laelae.

IGBA MI D’OWO RE
1. I gba mi d’owo Re
Mo fe k’O wa nibe
Mo f’ara, ore, emi mi
Si abe iso Re

2. Igba mi d’owo Re
Eyi t’o wu k’o je
Didun ni tabi kikoro
B’O ba ti ri p’o to.

3. Igba mi d’owo Re
Emi y’o se beru ?
Sokun li ainidi

4. Igba mi d’owo Re
Jesu t’a kan mo ‘gi
Owo na t’ese mi dalu
Wa di alabo mi

5. Igba mi d’owo Re
‘wo ni ngo gbekele
Leyin iku, low’otun Re
L’em’o wa titi lae. Amin.


ELESE E YIPADA
1. Elese e yipada,
Ese ti e o fi ku ?
Eleda yin ni mbere
To fe ki e ba On gbe
Oran nla ni O mbi yin
Ise owo Re ni yin
A ! eyin alailope
Ese t’eo ko ‘fe Re ?

2. Elese e yi pada
Ese ti e o fi ku ?
Olugbala ni mbere
Eni t’O gb’emi yin la
Iku Re y’o j’asan bi ?
E o tun kan mo ‘gi bi ?
Eni ‘rapada ese
Te o gan or’ofe Re ?

3. Elese e yi pada
Ese ti e o fi ku ?
Emi mimo ni mbere
Ti nf’ojo gbogbo ro yin
E ki o ha gb’ore Re ?
E o ko iye sibe ?
Ati nwa yin pe ese
T’e mbi Olorun ninu ?

4. Iyemeji ha nse yin
Pe ife ni Olorun
E ki o ha gboro Re ?
K’e gba ileri Re gbo ?
W’Oluwa lodo yin
Jesu sun, w’omije Re
Eje Re pelu nke pe
Ese ti e o fi ku ?. Amin.

AYE SI MBE ! ILE OD’AGUTAN
1. Aye si mbe ! ile Od’agutan
Ewa ogo re npe o pe « ma bo »
Wole, wole, wole nisisiyi

2. Ojo lo tan, orun si fere wo
Okunkun de tan, ‘mole nkoja lo
Wole, wole, wole nisisiyi

3. Ile iyawo na kun fun ase
Wole, wole to oko ‘yawo lo
Wole, wole, wole nisisiyi

4. O nkun ! o nkun ! ile ayo na nkun
Yara ! mase pe ko kun ju fun O !
Wole,wole,wole nisisiyi.

5. Aye si mbe ilekun si sile
Ilekun ife, iwo ko pe ju
Wole, wole, wole nisisiyi

6. Wole, wole ! tire ni ase na
Wa gb’ebun ‘fe ayeraye lofe !
Wole, wole wole nisisiyi.

7. Kiki ayo l’o wa nibe, wole !
Awon angeli npe o fun ade
Wole, wole, wole nisisiyi.

8. L’ohun rara n’ipe ife na ndun !
Wa ma jafara, wole, ase na !
Wole, wole, wole nisisiyi

9. K’ile to su, ilekun na le ti
‘gba na o k’abamo ! « o se ! o se ! »
O se, o se, ko s’aye mo o se !. Amin.

WA S’ODO JESU, MASE DURO
1. Wa s’odo Jesu, mase duro
L’oro Re l’o ti fona han wa
O duro li arin wa loni
O nwi pele pe wa !
Ipade wa yio je ayo
Gb’okan wa ba bo lowo ese
T’a o si wa pelu Re Jesu
N’ile ayeraye

2. Jek’omode wa ! E gb’ohun Re
Jek’okan gbogbo kun fun ayo
K’a si yan Jesu l’ayanfe wa
E ma duro, e wa.

3. Ranti p’O wa pelu wa loni
F’eti s’ofin Re, k’o si pamo
Gbo b’ohun Re ti nwi pele pe
Eyin omo Mi wa.


BI KRISTI’ TI DA OKAN MI NDE
1. Bi Kristi’ ti da okan mi nde
Aye mi ti dabi orun
Larin ‘banuje at’aro
Ayo ni lati mo Jesu

Aleluya ! ayo l’o je
Pe mo ti ri ‘dariji gba
Ibikibi ti mo ba wa
Ko s’ewu, Jesu wa nibe

2. Mo ti r ope orun jina
Sugbon nigbati Jesu de
L’orun ti de ‘nu okan mi
Nibe ni y’o si wa titi

3. Nibo l’a ko le gbe l’aye
L’o r’oke tabi petele
L’ahere tabi agbala
Ko s’ewu, Jesu wa nibe. Amin.

BI MO TI RI, LAI S’AWAWI
1. Bi mo ti ri, lai s’awawi
Sugbon nitori eje Re
B’o si ti pe mi pe ki nwa
Olugbala, mo de.

2. Bi mo ti ri, laiduro pe
Mo fe k ‘okan mi mo toto
S’odo Re to le we mi mo
Olugbala, mo de

3. Bi mo ti ri, b’o tile je
Ija l’ode, ija ninu
Eru l’ode, eru ninu
Olugbala, mo de

4. Bi mo ti ri, osi are
Mo si nwa imularada
Iwo le s’awotan mi
Olugbala, mo de.

5. Bi mo ti ri ‘wo o gba mi
‘wo o gba mi, t’owo t’ese
‘tori mo gba ‘leri Re gbo
Olugbala, mo de.

6. Bi mo ti ri ife Tire
L’o sete mi patapata
Mo di Tire, Tire nikan
Olugbala, mo de.

7. Bi mo ti ri, n’nu ‘fe nla ni
T’o fi titobi Re han mi
Nihin yi ati ni oke
Olugbala, mo de. Amin.

OLUGBALA, GB’OHUN MI
1. Olugbala, gb’ohun mi
Gb’ohun mi, gb’ohun mi
Mo wa s’odo Re, gba mi
Nibi agbelebu
Emi se sugbon O ku
Iwo ku, iwo ku
Fi anu Re pa mi mo
Nibi agbelebu

Oluwa, jo gba mi
Nki y’o bi O ninu mo
Alabukun, gba mi
Nibi agbelebu

2. Ese mi po lapoju
Un o bebe, un o bebe
Iwo li Ona iye
Nibi agbelebu
Ore ofe Re t’a gba
L’ofe ni l’ofe ni
F’oju anu Re wo mi
N’ibi agbelebu

3. F’eje mimo Re we mi
Fi we mi fi we mi
Ri mi sinu ibu Re
N’ibi agbelebu
‘gbagbo l’o le fun wa ni
‘dariji ‘dariji
Mo f’igbagbo ro mo o
N’ibi agbelebu. Amin.

OLUWA, EMI SA TI GB’OHUN RE
1. Oluwa emi sa ti gb’ohun Re
O nso ife Re simi
Sugbon mo fe nde l’apa igbagbo
Ki nle tubo sun mo o

Fa mi mora, mora, Oluwa
Sib’agbelebu t’O ku
Fa mi mora, mora, mora Oluwa
Si b’eje Re t’o n’iye

2. Ya mi si mimo fun ise Tire
Nipa ore-ofe Re
Je ki nfi okan igbagbo w’oke
K’ife mi si je Tire

3. A ! ayo mimo ti wakati kan
Ti mo lo nib’ite Re
‘gba mo ngb’adura si O Olorun
Ti a soro bi ore.

4. Ijinle ife mbe ti nko le mo
Titi un o koja odo
Ayo giga ti emi ko le so
Tit un o fi de ‘simi. Amin.

ISUN KAN WA TO KUN F’EJE
1. Isun kan wa to kun f’eje
T’o ti ‘ha Jesu yo
Elese mokun ninu re
O bo ninu ebi

2. ‘Gba mo f’igbagbo r’isun na
Ti nsan fun eje Re
Irapada d’orin fun mi
Ti un o ma ko titi

3. Orin t’odun ju eyi lo
Li emi o ma ko
‘Gbati ore-ofe Re ba
Mu mi de odo Re.

4. Mo gbagbo p’o pese fun mi
Bi mo tile s’aiye
Ebun ofe t’a f’eje ra
Ati duru wura

5. Duro t’a t’ow’ Olorun se
Ti ko ni baje lae
Ti ao ma fi yin Baba wa
Oruko Re nikan. Amin.

OKAN MI NYO NINU OLUWA
1. Okan mi nyo ninu Oluwa
‘Tori O je iye fun mi
Ohun Re dun pupo lati gbo
Adun ni lati r’oju Re

Emi nyo ninu Re
Emi nyo ninu Re
Gba gbogbo lo fayo kun okan mi
‘Tori emi nyo n’nu Re.

2. O ti pe t’O ti nwa mi kiri
‘gbati mo rin jina s’agbo
O gbe mi w asile l’apa Re
Nibiti papa tutu wa

3. Ire at’anu Re yi mi ka
Or’ofe Re nsan bi odo
Emi Re nto, o si nse ‘tunu
O mba mi lo si ‘bikibi

4. Emi y’o dabi Re ni ‘jo kan
Un o s’eru wuwo mi kale
Titi di ‘gbana un o s’oloto
Ni sise oso f’ade Re. Amin.


ORE OFE OHUN
1. Ore ofe ohun
Adun ni l’eti wa
Gbohun gbohun re y’o gba orun kan
Aye y’o gbo pelu

Ore ofe sa
N’igbekele mi
Jesu ku fun araye
O ku fun mi pelu

2. Ore ofe l’o ko
Oruko mi l’orun
L’o fi mi fun Od’agutan
T’O gba iya mi je.

3. Ore ofe to mi
S’ona alafia
O ntoju mi l’ojojumo
Ni irin ajo mi

4. Ore ofe ko mi
Bi a ti ‘gbadura
O pa mi mo titi d’oni
Ko si je ki nsako

5. Je k’ore ofe yi
F’agbara f’okan mi
Ki nle fi gbogbo ipa mi
At’ojo mi fun O. Amin.

IRAPADA ITAN IYANU
1. Irapada ! itan iyanu
Ihin ayo fun gbogbo wa
Jesu ti ra ‘dariji fun wa
O san ‘gbese na lor’igi

A ! elese gba ihin na gbo
Jo gba ihin oto na gbo
Gbeke re le Olugbala re
T’O mu igbala fun o wa

2. O mu wa t’inu ‘ku bo si ‘ye
O si so wa d’om’Olorun
Orisun kan si fun elese
We nin’eje na ko si mo

3. Ese ki y’o le joba wa mo
B’o ti wu ko dan waw o to
Nitori Kristi fi ‘rapada
Pa ‘gbara ese run fun wa

4. Gba anu t’Olorun fi lo o
Sa wa s’odo Jesu loni
‘Tori y’o gb’enit’o ba t’o wa
Ki yi o si da pada lae. Amin.

ALELUYA, IJA D’OPIN, OGUN SI TAN
1. Ija d’opin ogun si tan
Olugbala jagun molu
Orin ayo lao ma ko – Aleluya

2. Gbogbo ipa n’iku ti lo
Sugbon Kristi f’ogun re ka
Aye ! e ho iho ayo – Aleluya

3. Ojo meta na ti koja
O jinde kuro nin’oku
E f’ogo fun Oluwa wa – Aleluya

4. O d’ewon orun apadi
O silekun orun sile
Ekorin iyin ‘segun Re – Aleluya

5. Jesu, nipa iya t’O je
Gba wa lowo oro iku
K’a le ye ka si ma yin O – Aleluya. Amin.

B’ELESE S’OWO PO
1. B’elese s’owo po
Ti won nde s’Oluwa
Dimo si Kristi Re
Lati gan Oba na
B’aye sata
Pelu Esu
Eke ni won
Won nse lasan

2. Olugbala joba
Lori oke Sion
Ase ti Oluwa
Gbe Omo Tire ro
Lati boji
O ni k’O nde
K’O si goke
K’O gba ni la

3. F’eru sin Oluwa
Si bowo f’ase Re
F’ayo wa sodo Re
F’iwariri duro
E kunle fun Un
K’e teriba
So t’ipa Re
Ki Omo na !. Amin.

MO MO P’OLUDANDE MI MBE
1. Mo mo p’Oludande mi mbe
Itunu nla l’eyi fun mi !
O mbe, Eni t’o ku lekan
O mbe, ori iye mi lae.

2. O mbe lati ma bukun mi
O si mbebe fun mi loke
O mbe lati ji mi n’boji
Lati gba mi la titi lae

3. O mbe, Ore korikosun
Ti y’o pa mi mo de opin
O mbe, emi o ma korin
Woli, Alufa, Oba mi

4. O mbe lati pese aye
Y’O si mu mi de be l’ayo
O mbe, ogo f’oruko Re
Jesu okan na titi lae

5. O mbe, ogo f’oruko Re
Olugbala kanna titi
A ! ayo l’oro yi fun mi
« Mo mo p’oludande mi mbe ». Amin

MI SI MI, OLORUN
1. Mi si mi, Olorun
F’emi titun fun mi
Ki nle fe ohun ti O fe
Ki ns’eyi t’O fe se

2. Mi si mi, Olorun
S’okan mi di mimo
K’ife mi on Tire j’okan
L’ero ati n’ise

3. Mi si mi, Olorun
Titi un o di Tire
Ti ara erupe mi yi
Yo tan ‘mole orun

4. Mi si mi, Olorun
Emi ki yo ku lae
Un o ba Ogbe n’iwa pipe
Titi ayeraye. Amin.

ITAN IYANU T’IFE !
1. Itan iyanu t’ife !
So fun mi l’ekan si
Itan iyanu t’ife
E gbe orin na ga !
Awon angeli nroyin re
Awon oluso si gbagbo
Elese, iwo ki yo gbo
Itan iyanu t’ife

Iyanu ! Iyanu ! Iyanu !
Itan iyanu t’ife

2. Itan iyanu t’ife
B’iwo tile sako
Itan iyanu t’ife
Sibe o npe loni
Lat’ori oke kalfari
Lati orisun didun ni
Lati isedale aye
Itan iyanu t’ife

3. Itan iyanu t’ife
Jesu ni isimi
Itan iyanu t’ife
Fun awon oloto
To sun ni ile nla orun
Pel’awon to saju wa lo
Won nko orin ayo orun
Itan iyanu t’ife. Amin.

JESU Y’OGBA ELESE
1. Jesu y’o gba elese
Kede re fun gbogb’eda
Awon ti won sako lo
Awon ti won ti subu

Ko l’orin, ko si tun ko
Kristi ngba’awon elese
Fi oto na ye won pe
Kristi ngb’awon elese

2. Wa, y’o fun o ni ‘simi
Gbagbo, oro Re daju
Y’o gba eni buru ju
Kristi ngb’awon elese

3. Okan mi da mi lare
Mo mo niwaju ofin
Eni t’O ti we mi mo
Ti san gbogbo gbese mi

4. Kristi ngb’awon elese
An’emi to kun f’ese
O ti so mi di mimo
Mo ba wo ‘joba orun. Amin

E YO N’NU OLUWA, E YO
1. E yo n’nu Oluwa, e yo,
eyin t’okan re se dede
eyin t’o ti yan Oluwa,
le ‘banuje at’aro lo

Eyo! E yo!
E yo n’nu Oluwa, e yo!
E yo! E yo
E yo n’nu Oluwa, e yo!

2. E yo ‘tori On l’Oluwa
L’aye ati l’orun pelu
Oro Re bor’ohun gbogbo
O l’agbara lati gbala

3. ‘Gbat’ e ba nja ija rere,
Ti Ota f’ere bori yin
Ogun Olorun t’e ko ri
Po ju awon ota yin lo

4. B’okunkun tile yi o ka
Pelu isudede gbogbo
Mase je k’okan re damu
Sa gbeke l’Oluwa d’opin

5. E yo n’nu Oluwa, e yo
E korin iyin Re kikan
Fi duru ati ohun ko
Aleluya l’ohun goro. Amin.

A SEGUN ATI AJOGUN NI A JE
1. A segun ati ajogun ni a je,
Nipa eje Kristi a ni isegun
B’Oluwa je tiwa, a ki yo subu
Ko s’ohun to le bori agbara re
Asegun ni wa, nipa eje Jesu
Baba fun wa ni ‘segun, nipa eje Jesu
Eni t’a pa f’elese
Sibe, O wa, O njoba
Awa ju asegun lo
Awa ju asegun lo

2. A nlo l’oruko Olorun Isreal
Lati segun ese at’aisododo
Kise fun wa, sugbon Tire ni iyin
Fun ‘gbala at’isegun ta f’eje ra

3. Eni t’O ba si segun li ao fi fun
Lati je manna to t’orun wa nihin
L’orun yo sig be imo ‘pe asegun
Yo wo ‘so funfun, yo si dade wura. Amin

 

You can download  Yoruba Hymn sheet music

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *